Bærekraft

Vi er opptatt av å drive en bærekraftig virksomhet for å levere langsiktige fordeler for våre ansatte, kunder, samfunnet rundt og miljøet. Vi oppgraderer kontinuerlig våre produksjonsanlegg for å øke energieffektiviteten og minimere vårt karbonavtrykk.

Vår bærekraftsmåler

● Reduserte vårt brutto vannforbruk med 19% i året 2014-15 fra forrige regnskapsår
● Reduserte vårt farlige avfall til deponi med 80% i året 2014-15 fra forrige regnskapsår
● Vedvarende status for 'Null væskeutslipp' fra lokaler
● Minimerte klimagassutslipp ved å oppfylle 95% av strømbehovet vårt med ren energi generert fra vårt eget naturgasskraftverk.
● Økt grunnvannsnivå på nettstedet vårt ved aktiv og passiv grunnvannsopplading gjennom et fabrikkomfattende høstingssystem for regnvann

Miljø, helse og sikkerhet (EHS)

Sikkerhet på arbeidsplassen

Vår tilnærming til Safety First er drevet av vår EHS -policy, mål, handlingsplan og strategier for sikkerhetsstyring. Arbeidspraksis er i tråd med styringssystemet OHSAS 18001: 2007. Vi reduserte vår registrerbare hendelsesrate med 46 % i året 2014-15 fra forrige regnskapsår.

Brannsikkerhet

Brannsikkerhetsaktiviteter opprettholdes for å beskytte liv og minimere risikoen for personskade og skade på eiendom som følge av brann. Produksjonsanlegget og utstyret vårt inspiseres, vedlikeholdes, okkuperes og drives i samsvar med gjeldende forskrifter og aksepterte standarder for brannsikring og sikkerhet.

Arbeidshelse

For å gi våre ansatte best mulig beskyttelse, har EPP innført strenge direktiver om helsevern, arbeidssikkerhet og bruk av personlig verneutstyr (PPE). Vi bruker passende reaksjoner på yrkessykdommer og skader.

Miljøhelse

Vi er opptatt av å oppnå dyktighet når det gjelder miljøvennlig praksis i vår produksjon av fleksibel emballasje. EPP har et miljøledelsessystem (ISO 14001: 2004) på ​​plass. Våre EHS -mål om viktige miljøpåvirkninger gjelder utslipp fra nettstedet vårt, bruk av naturressurser, miljøutslipp og avfall til fylling av land. Selskapets miljø opprettholdes i samsvar med alle gjeldende forskrifter og lovverk. Vår luftkvalitetsindeks (AQI) er innenfor det tilfredsstillende båndet som brukes av offentlige etater. Over to tredjedeler av våre lokaler er dekket av frodig grønn flora.

EPPs miljø-, helse- og sikkerhetspolicy

Vi er forpliktet til å drive vår forretningsvirksomhet med tanke på miljø, helse og sikkerhet som en integrert del og ved å gjøre det:
● Vi skal forhindre skader, dårlig helse og forurensning for våre ansatte og samfunnet ved å ta i bruk sikker arbeidspraksis.
● Vi skal overholde gjeldende juridiske og lovfestede krav knyttet til EHS -farer.
● Vi skal sette målbare EHS -mål og -mål, og gjennomgå dem med jevne mellomrom for å gjøre kontinuerlige forbedringer i organisasjonens EHS -ytelse.
● Vi skal involvere og lære opp våre ansatte og andre interessenter slik at de kan dra nytte av organisasjonens forbedrede EHS -ytelse.